Dzia艂ania te polegaj膮 na prowadzeniu konsultacji i udzielaniu porad prawnych. Konsultacje dotycz膮 przede wszystkim zagadnie艅 z zakresu prawa rodzinnego, w tym rozwod贸w, separacji, aliment贸w, wykonywania w艂adzy rodzicielskiej, przemocy w rodzinie itp., jak r贸wnie偶 prawa mieszkaniowego, prawa spadkowego oraz innych zagadnie艅 prawa cywilnego. W ramach indywidualnych spotka艅 klient mo偶e uzyska膰 porad臋 prawn膮 oraz w razie potrzeby pomoc w sporz膮dzeniu pisma.

Jest to szczeg贸lna forma psychoterapii gdzie dwie osoby pozostaj膮ce w bliskim zwi膮zku w czasie wsp贸lnych sesji pracuj膮 nad rozwi膮zaniem problem贸w dotycz膮cych ich relacji. Warunkiem koniecznym jest dobrowolno艣膰 udzia艂u obu stron w terapii oraz ich obecno艣膰 na spotkaniach. Niezb臋dna jest gotowo艣膰 obojga partner贸w i zaanga偶owanie w proces zmian. Przy udziale dw贸ch terapeut贸w partnerzy identyfikuj膮 dysfunkcjonalne wzorce komunikacji i przekazy pokoleniowe, ucz膮 si臋 po偶膮danych sposob贸w zachowania, wyra偶ania uczu膰 i potrzeb oraz urealnienia oczekiwa艅 wobec partnera.

To cykl spotka艅 w czasie kt贸rych psychoterapeuta pomaga zmierzy膰 si臋 pacjentowi z jego trudno艣ciami i cierpieniem. Ich celem jest lepsze zrozumienie siebie i swoich problem贸w, a w konsekwencji uzyskanie istotniej zmiany przyczyniaj膮cej si臋 do poprawy jako艣ci 偶ycia pacjenta. W trakcie sesji terapeuta stwarza bezpieczne warunki do odkrywania i ujawniania g艂臋boko ukrytych emocji, zranie艅 i potrzeb pacjenta. Pozwala to na wypracowanie optymalnych strategii radzenia sobie i przezwyci臋偶ania dotychczasowych ogranicze艅. Czas trwania terapii dostosowany jest do potrzeb pacjenta, problemu z jakim si臋 zg艂asza, a tak偶e jego indywidualnego tempa wprowadzania zmian.

Konsultacje z rodzicami to spotkania maj膮ce na celu rozpoznanie sytuacji dziecka i rodziny oraz znalezienie najbardziej korzystnej formy pomocy dziecku i rodzinie w ramach naszej instytucji lub poza ni膮. Proces ten obejmuje zwykle kilka spotka艅.

Spotkania psychoedukacyjne z rodzicami ukierunkowane s膮 na poradzenie sobie z konkretnymi trudno艣ciami zwi膮zanymi z rozwojem i wychowaniem dziecka a tak偶e ze specyficznymi problemami rodziny, np.:
- jak radzi膰 sobie z agresj膮 u dzieci,
- jak post臋powa膰 wobec dziecka w sytuacji rozwodu rodzic贸w,
- jak radzi膰 sobie z l臋kami u dzieci, itp.

Indywidualne spotkania psychoterapeutyczne z dzie膰mi i m艂odzie偶膮 to regularna praca z psychologiem, maj膮ca na celu wspieranie ich w aktualnie prze偶ywanych trudno艣ciach oraz wypracowanie bardziej korzystnych sposob贸w radzenia sobie z tymi problemami. Podstawowymi metodami pracy s膮 rozmowa i zabawa.

Ka偶da podj臋ta forma pracy z psychologiem jest dobrowolna. Indywidualne spotkania dziecka z psychologiem zawsze poprzedza konsultacja z rodzicami, ukierunkowana na zrozumienie sytuacji psychologicznej dziecka. Konsultacje z rodzicami s膮 na og贸艂 kontynuowane w trakcie procesu terapeutycznego dziecka.

Mediacja jest sposobem rozwi膮zywania konflikt贸w z udzia艂em trzeciej strony - neutralnego, bezstronnego i niepodejmuj膮cego rozstrzygaj膮cych decyzji mediatora.
Mediator pomaga stronom prowadz膮cym sp贸r w osi膮gni臋ciu wsp贸lnie akceptowanego, realistycznego i zgodnego z prawem rozwi膮zania. Udzia艂 w mediacjach jest dobrowolny. Aby mog艂a ona mie膰 miejsce, strony musz膮 wyrazi膰 na ni膮 zgod臋. Mediacja ma charakter poufny, jej przebieg jest tajemnic膮. Ko艅cowym efektem mediacji mo偶e by膰 spisane porozumienie pomi臋dzy stronami, dotycz膮cego spornego tematu. Mediacja pomaga osobom b臋d膮cym w konflikcie u艣wiadomi膰 sobie w艂asne potrzeby jak i pozna膰 potrzeby drugiej strony. Daje mo偶liwo艣膰 na zyskanie dystansu do rozczarowania, zranienia i z艂o艣ci. Mediacja jest szans膮 na otwart膮, szczer膮 i bezpo艣redni膮 komunikacj臋. W przypadku konflikt贸w rodzinnych pozwala chroni膰 dziecko uwik艂ane w konflikt doros艂ych przed rani膮cymi je skutkami, a rodzicom pozwala skoncentrowa膰 si臋 na potrzebach w艂asnych dzieci. W przypadku osi膮gni臋cia porozumienia mediacja daje stronom poczucie w艂asnej si艂y i mo偶liwo艣ci poradzenia sobie z problemami w przysz艂o艣ci.
Mediacja to dobrowolne poszukiwanie rozwi膮zania konfliktu przez strony w nim uczestnicz膮ce przy pomocy mediatora. Zak艂ada ona wsp贸艂prac臋 stron, w kt贸rej ka偶da bierze odpowiedzialno艣膰 za siebie.

Grupa wsparcia dla kobiet powy偶ej 40 roku 偶ycia. Niejednokrotnie jest to taki etap w cyklu 偶ycia rodzinnego, gdy dzieci s膮 ju偶 doros艂e i opuszczaj膮 dom (jest to tzw. faza "pustego gniazda"), a mo偶liwo艣膰 radykalnych zmian wydaje si臋 by膰 mniejsza, pojawiaj膮 si臋 r贸wnie偶 problemy zwi膮zane z perspektyw膮 starzenia si臋. Tematem spotka艅 s膮 problemy pojawiaj膮ce si臋 w tym znacz膮cym momencie 偶ycia kobiety i rodziny, a tak偶e zaburzone relacje rodzinne, k艂opoty z samoocen膮, d艂ugotrwa艂e funkcjonowanie w sytuacji stresu zwi膮zanego z chorob膮 bliskiej osoby, 偶a艂oba.

Grupa wsparcia dla os贸b do艣wiadczaj膮cych przemocy. Ze wzgl臋du na specyfik臋 zjawiska przemoc wymaga odr臋bnych oddzia艂ywa艅, dlatego te偶 tym osobom proponujemy specjalnie dla nich prowadzon膮 grup臋 wsparcia. Przemoc dotyka osoby w ka偶dym przedziale wiekowym, o r贸偶nym poziomie wykszta艂cenia, niezale偶nie od statusu spo艂ecznego i materialnego. Agresywne zachowanie kt贸regokolwiek z cz艂onk贸w rodziny ma negatywny wp艂yw na wszystkie osoby wsp贸lnie zamieszkuj膮ce. G艂贸wnym celem grupy dla os贸b do艣wiadczaj膮cych przemocy jest nabycie przez nie umiej臋tno艣ci radzenia sobie w sytuacji zagro偶enia oraz obrona siebie i swoich najbli偶szych. Dla uczestnik贸w zaj臋膰 wa偶na jest mo偶liwo艣膰 spotkania si臋 z osobami, kt贸re prze偶ywaj膮 podobne trudno艣ci oraz s膮 na r贸偶nym etapie radzenia sobie z nimi.

Dane kontaktowe

Al. Zjednoczenia 11 01-829 Warszawa
(wej艣cie od ul. Dani艂owskiego)

Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni
od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00-16.00.
tel : 22 864-73-06